การวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS/ SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS

บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติพื้นฐานและขั้นสูง อาทิเช่น SPSS/ SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS  ให้คำปรึกษาสำหรับงานวิจัย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงจากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

รับวิเคราะห์โปรแกรม SPSS / SAS / STATA / R

 • ♦ วิเคราะห์สถิติ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) cและร้อยละ (Percentage)
 • ♦ ทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าซี (Z-test) และการทดสอบค่าที (T-test)
 • ♦ การวิเคราะความแปรปรวน F-Test (ANOVA)
 • ♦ ทดสอบสถิติแบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (Parametric and nonparametric statistics)
 • ♦ การทดสอบไคร์สแควร์ (Chi-Square)
 • ♦ ทดสอบความเป็นอิสระ (Test  of  independent)
 • ♦ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation)
 • ♦ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Sample Regression Analysis)
 • ♦ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้

รับวิเคราะห์โปรแกรม LISREL /AMOS / EQS

 • ♦ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)
 • ♦ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
 • ♦ การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-Group Analysis)
 • ♦ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis : PA)
 • ♦ เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นระดับลดหลั่น (Hierarchical linear model: HLM)
 • ♦ วิเคราะห์โมเดล ความสัมพันธ์เชิงสาเหตพหุระดับ (Multi-level causal model)

ขอบเขตการให้บริการ

 • ♦ รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS/ SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS
 • ♦ รับจ้างทำงบการเงินโดยทีมงานที่มากประสบการณ์
 • ♦ รับทำ SPSS ตามความต้องการของลูกค้าโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • ♦ รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทุกประเภท ตรงตามความต้องการของลูกค้า

Contact

Tel: 086-355-0752 , 02-102-4859
Line ID: thresearch
E-mail:
contact@proresearchsurvey.com
th-research@hotmail.com