บริการสืบค้นข้อมูลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยในไทยและต่างประเทศ

  • ♦ บริการสืบค้นข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ระบบ E-electronic sources ฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่ผลิตในไทย (Thai National Research Repository : TNRR) ที่มีจำนวนข้อมูลงานวิจัยกว่า 450,000 ชุด ฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT Research Gateway) 105,470 ชุด และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Theses Database) 71,193 ชุด ทุกสาขาวิชา และฐานข้อมูลในต่างประเทศ เช่น ฐานข้อมูลจาก ABI/Inform Complete, EBSCO Host, Access Medicine, Emerald Management จากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนและจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น หอสมุดกลาง และหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรายังมีบริการให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ศึกษาค้นคว้ามาได้ นำมาประยุกต์ใช้กับงานของลูกค้าซึ่งรับรองว่าทฤษฎีหรือแนวคิดมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของท่านและสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในตัวทฤษฎีที่นำมาใช้กับงานได้ถ่องแท้ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชา
  • ♦ บริการสืบค้นข้อมูล ทฤษฎี งานวิจัย ทั้งในไทยและต่างประเทศในราคาเป็นกันเอง
  • ♦ ใช้การอ้างอิง ทฤษฎี แผนภาพ ภาพประกอบ ที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ (Reliable source and efficiency)
  • ♦ รับรองผลมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำเอางานไปใช้ได้เลย (Quality and efficiency)

Contact

Tel: 086-355-0752 , 02-102-4859
Line ID: thresearch
E-mail:
contact@proresearchsurvey.com
th-research@hotmail.com