บริการออกแบบเครื่องมืองานวิจัย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์

ทำไมถึงต้องมีแบบสอบถาม  (Questionnaires) !!!
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้น เพื่อวัดความคิดเห็นต่างๆ หรือวัดความจริงที่ไม่ทราบ อันจะทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของคำถามเป็นชุดๆ เพื่อวัดสิ่งที่ต้องการวัด โดยมีคำถามเป็นตัวกระตุ้นเร่งเร้า ให้บุคคลตอบออกมา นับว่าเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้วัดทางด้านจิตพิสัย (Affective Domain)

  • ♦ รับออกแบบ แบบสอบถามและแบบสอบสัมภาษณ์ (Questionnaire and Interview) เครื่องมือวิจัยหรือวิธีการเก็บข้อมูลทั้งภาษาไทย อังกฤษและจีน ก่อนที่จะสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ทีมงานจะต้องศึกษาขอดูงานวิจัยของท่านก่อนว่าสามารถใช้วิธีการเก็บข้อมูลใดได้บ้าง โดยศึกษาจาก ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย ทฤษฎีที่ใช้ และประชากรกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือวิจัยได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับงานวิจัย
  • ♦ รับออกแบบเครื่องมืองานวิจัยราคาเป็นกันเอง
  • ♦ รับรองผลงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำเอางานไปใช้ได้เลย (Quality and efficiency)

ขอบเขตการให้บริการ

  • 1.รับออกแบบสอบถามทุกประเภทสำหรับหน่วยงานและบริษัท
  • 2.รับทำแบบสอบถามทุกประเภทสำหรับหน่วยงานและบริษัท
  • 3.รับทำแบบสัมภาษณ์ทุกประเภทสำหรับหน่วยงานและบริษัท
  • 4.รับออกแบบสัมภาษณ์ทุกประเภทสำหรับหน่วยงานและบริษัท
  • 5.รับทำเครื่องมือวิจัยทุกประเภทสำหรับหน่วยงานและบริษัท
  • 6.รับเขียนแผนการสอนสำหรับทุกรายวิชา

Contact

Tel: 086-355-0752 , 02-102-4859
Line ID: thresearch
E-mail:
contact@proresearchsurvey.com
th-research@hotmail.com