ให้คำปรึกษาและโค้ชงานวิจัย(ภาษาไทย จีน และอังกฤษ)

  • ♦ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เวอร์ชั่น ภาษาไทย จีนและอังกฤษ รับบริการช่วยทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ บริหารการศึกษานิเทศก์ศาสตร์ จิตวิทยา การแพทย์ การพยาบาล มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาวะผู้นำ เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และโลจิสติกส์ เป็นต้น ทั้งยังครอบคลุมทุกบท ตั้งแต่บทนำ (บทที่ ๑) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (บทที่ ๒) วิธีดำเนินการวิจัย (บทที่ ๓) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (บทที่ ๔) และ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ ๕) ทำทั้งเล่มหรือบางบท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากทำบางบทจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเนื่องจากต้องปรับสำนวนภาษาให้คล้ายคลึงกับเจ้าของงาน
  • ♦ บริษัทเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งได้รับการยอมรับในการให้ความช่วยเหลือด้านงานวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาปริญญาบัญฑิต มหาบัญฑิตและดุษฎีบัณฑิต และนี่คือเหตุผลที่นักศึกษาถึงเลือกมาใช้บริการของเรา
  • ♦ บริษัทเราให้ราคาที่เหมาะสม มากกว่าที่ปรึกษาด้านงานวิทยานิพนธ์ จากที่อื่นๆ
  • ♦ เราให้คำปรึกษาอย่างถี่ถ้วนโดยไม่เสียค่าใช่จ่ายแพงเกินไป ให้ราคาที่เป็นธรรมและเป็นกันเอง
  • ♦ สำหรับลูกค้าที่สนใจซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรับงานตามวันและเวลา (deadline) ตามความต้องการของลูกค้าได้

ขอบเขตให้การบริการ

1. รับปรึกษางานวิจัยสารนิพนธ์ ( IS) สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท ทุกสถาบัน

2. รับปรึกษางานวิจัยวิทยานิพนธ์ ( thesis ) สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท ทุกสถาบัน

3. รับปรึกษางานดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทย จีน และอังกฤษ ( dissertation) สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก ทุกสถาบัน


Contact

Tel: 086-355-0752 , 02-102-4859
Line ID: thresearch
E-mail:
contact@proresearchsurvey.com
th-research@hotmail.com